Lesson Topic Pdf 
1  引言(牙醫倫理及發展)  
2  社區資源之開發與運用  
3  學童之口腔照護   
4  口腔疾病與全身健康之相關   
5  社區口腔衛教之行前準備    
6  懷孕婦女及嬰幼兒之口腔照護  
7  推動社區口腔照護實務  
8  青年、成年人口及中老年人之口腔照護  
9  健康促進學校之口腔健康推廣計畫  
10  社區口腔衛教計畫之設計追蹤及評價  
11  國內外社區口腔衛教推廣經驗分享  
12  全球口腔衛生指標